Thẻ: Liverpool coi như thực hiện thương vụ đầu tiên ở chợ Đông